Regionrådet for Hadeland

Medlemmer i Regionrådet - Interkommunalt politisk råd 2019-2023

Lunner:

Harald Tyrdal (AP)

Andreas Ensrud (SP)

Line Jorung (H)

  • Vara: Nils Erik Mossing (AP/SP/SV/R/MDG) og Kai Roar Dahl (H/FrP)

Gran:

Randi Thorsen (AP)

Pål Arne Oulie (SP)

Morten Hagen (GBL)

  • Vara: Inger Lise Stieng (AP/SP/H), Willy Westhagen og Monica Haugerud Gjefsen (GBL/FrP)

Innlandet Fylkeskommune:

Truls Gihlemoen (FrP)

Mona Cicilie Stormoen

Viken Fylkeskommune:

Morgan Langfeldt (FrP)

Brita Skallerud (SP)

Næringslivsrepresentant:

Dagfinn Edvardsen (Hadelandshagen)


I tillegg møter kommunenes rådmenn:


Lunner: Dag Flacké

Gran: Torbjørn Hansen

og Regionrådets administrasjon

Daglig leder: Ingunn Granaasen

Rådgiver: Vibeke Buraas Dyrnes

Prosjektleder: Janka Stensvold Henriksen

Rådgiver: Øyvind Sørlie
——————————————————————————-

Regionrådet for Hadeland - Interkommunalt politisk råd: Reglement


1. Samarbeidsorgan.

Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd (IPR) er et politisk samarbeidsorgan med kommunene Gran og Lunner og Viken og Innlandet fylkeskommune.

2. Sammensetting.

Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører

skal være en av representantene. Valg av representanter, med vararepresentanter,

skjer etter forholdstallsprinsippet i den enkelte kommune.

Rådmennene/kommunedirektører i de to kommunene møter i rådet med samme

rettigheter som i kommunestyrene.

Viken fylkeskommune deltar i møtene med rett til å uttale seg.

Som beskrevet i partnerskapsavtalen mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune er

regionrådet også et beslutningsorgan for partnerskapsavtalen. Derfor deltar

Innlandet Fylkeskommune i regionrådet med to politiske representanter fra

fylkesutvalgsnivå, en fra posisjonen og en fra opposisjonen.

Statsforvalterne inviteres til møtene med rett til å uttale seg.

Øvrig administrativ eller politisk representasjon vurderes i forkant av hvert møte.

3. Ledelse.

Regionrådet ledes av en av ordførerne. Ledelsen alternere mellom ordførerne med en funksjonstid på et år av gangen. Foregående års leder er nestleder.

4. Formål.

Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunene og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer.

Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen.

Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.

Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for enkeltprosjekter.

Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet.

5. Sekretariat.

Regionkoordinator har ansvaret for regionrådets sekretariat og skal sørge for at saker som legges fram for regionrådet er tilstrekkelig forberedt samt å utarbeide innstilling til vedtak.

I viktige saker skal innstillingen være drøftet i felles rådmannsmøte. Er det uenighet i rådmannsgruppa skal dette synliggjøres i saksframlegget.

Kommunene skal bistå med saksforberedelse når dette vurderes som hensiktsmessig.

Når ikke annet er nevnt har regionkoordinator ansvaret for å følge opp vedtak som er fattet.

Innenfor de rammer som er stilt til disposisjon har regionrådets sekretariat et ansvar for å være orientert om problemstillinger som er aktuelle for regionen og i samarbeide med leder avklare aktuell behandling.

Når vedtaksfrist på høringsinnspill ikke samsvarer med vedtakspunkter i regionrådet, gis ordførerne mulighet til å uttale seg på vegne av regionen. Referat med mulighet til endringsinnspill vedtas i første mulige regionråd.

Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller sendes utkast på høring til regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer regionrådsleder behov for ekstraordinært møte, eller om regionrådet ikke skal gi noen uttalelse.

6. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune.

Leder av regionrådet er delegert myndighet til å foreta mindre bevilgninger fra partnerskapsmidlene.

Retten er begrenset til enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr. Årlig ramme for slike bevilgninger kan ikke overstige 100 000 kr og er begrenset til 50 % av avsatt reserve.

Slike bevilgninger skal legges fram som referatsak på påfølgende møte i regionrådet.

7. Møtene.

Møtene ledes av regionrådets leder.

Regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling.

8. Møteplan – Frist for utsending av dokumenter.

Det utarbeide årlig møteplan.

Møteplanen, samt regionrådets møter, offentliggjøres på samme måte som øvrige politiske møter i kommunene.

Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene seinest en uke før møtet.

9. Felles formannskapsmøte.

Det gjennomføres et felles formannskapsmøte eller «Hadelandsting» årlig. Dette innarbeides i møteplanen. I et «Hadelandsting innkalles formannskapsmedlemmene og relevant administrasjon i tillegg til representanter fra næringslivet blir invitert.

På møtet tas det opp ulike temaer/ utfordringer for regionen og man ser på framtidige prioriteringer.

10. Handlingsplan – Årsmelding.

Det utarbeides en årlig handlingsplan for regionrådets virksomhet som regionrådet selv vedtar. Handlingsplanen kan senest vedtas på første møtet i året.

Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb. hvert år.

11. Lokalisering.

Regionrådets sekretariat har lokaler i Gran rådhus. Utgiftene ved dette reguleres gjennom egen avtale.

12. Økonomiske forhold.

Økonomiske bidrag ut over hva som er beskrevet i pkt. 11må avtales særskilt. (Jf. pkt. 6.)

Regionrådet har ikke anledning til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende kommuner framtidige økonomiske forpliktelser.

13. Utmelding.

Dersom en av kommunene ønsker å melde seg ut av regionrådet kan dette skje med en frist på ett års skriftlig varsel.

14. Kommuneloven.

Ut over hva som er beskrevet over gjelder kommunelovens § 18-1 om interkommunalt politisk råd.

Revidert 3.12.21