Hadeland- nært og naturlig

Hadeland- nært og naturlig

Et alternativt livsstilsvalg til byen


Rural opprustning for fremtiden

Gode rurale distrikter kan representere et alternativt livsstilsvalg til byen. For mange betyr "det urbane liv" muligheten til å velge, så det kan rett og slett være at Hadeland har noe annerledes å tilby. Det er de samme kreftene som definerer et sted som kan tiltrekke seg nye medborgere og stedskapere. På Hadeland er det rom for utvikling og det er menneskene som gjør et sted levende.


Forestiller vi oss Hadeland som et ruralt distrikt av Oslo endrer det forventingene til hva regionen kan tilby de som bor her. Hadeland byr på en saktere takt i livet. Det er en kvalitet som skaper rom for prioriteringer og muligheter for egne veivalg. Hadeland representerer et alternativ til Oslo samtidig som regionen skaper seg en egen identitet i Innlandet. Så hva er det som gjør at vi hører til på Hadeland?

Dersom vi leter etter vårt avtrykk gjennom historien er det ikke alt vi finner å være stolt av. Det kan allikevel være noe ved kjernen som er verdt å ta vare på. Det gamle Hadafylki var et bondesamfunn av konger og krigere som var mye større i utstrekning en dagens Hadeland. Det betyr ikke nødvendigvis at de gamle hadene var gode til å samarbeide, men at de tok sjangser og risikerte ressursene sine for å vinne terreng.

Vikingene var først og fremst bønder som forvaltet naturressursene på en god måte. De var også handelsreisende som fikk inspirasjon fra andre kulturer til gode samfunnsløsninger. Vi kan velge å fortelle historien om deres levesett og vår tradisjon om å ta vare på naturen og menneskene i samfunnet vårt på en nyskapende måte.


Forutsetninger og fortrinn

Hadeland er fortsatt viktig jordbruk- og skogbruksland hvor det å ta godt vare på naturressursene er blitt en stor del av regionens profil. Hadelands sentrale lokasjon i tilknytning til Oslo, Innlandet, Gardermoen og Hønefoss legger et grunnlag for vekst. Randsfjorden, skogene og kulturlandskapet sammen med høy tetthet av gårdsbruk, lang tradisjon for håndverk og en grunnleggende kultur for frivillighet skaper gode forutsetninger å ta vår posisjon.

Innovasjon Norge har en bestilling fra verden og til norsk næringsliv basert på FNs 17 definerte bærekraftsmål. De legger spesielt vekt på hvordan samfunnsutfordringer kan skape næringsgrunnlag og muligehter for samfunnsløsninger som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. De to mest aktuelle satsningsområdene for Hadeland er bioøkonomi og grønn sektor sammen med reiseliv og kreativ næring.

Når rurale distrikter skal svare på utfordringen om "leveranser til verden" må vi spørre oss selv hva er vi best på? Hadelands tidlige satsning på bioenergi og lokalmat kan danne kjernen til vår fremtidige vekst. Hadelands grønne energikommuner med fjernvarmeanlegg, trebyggeprofil og egen klimapådriver har gjort regionen til destinasjon for klimasafari når fylket skal vise frem energisparing og bruk av fornybar energi i praksis.

Håndverkstradisjon knyttet til landbruket utgjør et voksende marked for Hadeland med sine gårdsbedrifter og småskalaprodusenter som leverer hjemmelaget, kortreist og selvlaget mat. Reiselivet blomstrer opp på eksotiske opplevelser av natur og friluft i all sin enkelhet. Regionens yrkesfaglige tyngde, dugnadsånd og kultur for frivillighet sammen med Hadeland som oppstart-scene skaper gode forutsetninger for et Hadeland i fremtidig vekst.


Fremtidens erobringer

Fremtidens erobringer består i å vinne innovasjonsterreng og posisjonering i kappløpet om å levere samfunnsløsninger til verden. For å få konkurransefortrinn på læring og innovasjon er vi nødt til å samarbeide med konkurrentene, eller naboene. Hadeland må ta sin plass i Innlandet og posisjonere seg i Oslo-regionen. Hvordan vi selv forestiller vi oss Hadeland er med å fortelle vår historie.

Det er stedets innbyggere som er eiere av samfunnet de lever i og er med-skapere av fremtidens Hadeland. Regionens potensiale som oppstart-scene, Hadelands fundament som bærekraftsregion og hadelendingens kultur for frivillighet er viktige faktorer i nye samarbeidsmodeller som forvalter, aktiverer og nyttiggjør ressurser lokalt og skaper verdier i en bærekraftig økonomi.

Hvem vi er og hvor vi er på vei beskriver Hadelands identitet, og kanskje vel så viktig sier det noe om hvem vi tiltrekker oss når mobiliteten i befolkningen øker. Hvilke historier vi forteller sier noe om hvilke fortrinn vi vil fremheve og forsterke, det betyr ikke at det er alt vi har å tilby de som velger å komme og leve med oss. Hvilke historier vil du fortelle?


Janka Stensvold Henriksen

Prosjektleder

Hadeland - nært og naturlig