Lunner

Lunner

Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland og har grense mot kommunene Oslo, Nittedal, Nannestad, Ringerike, Jevnaker og Gran. 
Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca. 40% av arbeidstakerne arbeider utenfor kommunegrensene. Innbyggertallet i Lunner er per januar 2011 – 8654 mennesker. Kommunen dekker et areal på ca. 291km2 hvor ca. 77 % er dekket av skog, 9% er dyrket mark og kornarealet utgjør ca. 71% av dyrket areal. Resten er tettsteder og vann. Den største delen av befolkningen bor i tettstedene Lunner, Roa, Grua, Harestua.

Kommunen har 6 kommunale barnehager og 11 private barnehager. Barneskoler: Harestua skole, Lunner barneskole, og Grua skole. Ungdomskoler: Harestua skole og Lunner ungdomsskole.

Store bedrifter: Solhaugen Miljøhjem, Lunner Produkter, Lunner Almenning.

www.lunner.kommune.no