Pådriver for bærekraftig ATP

Pådriver for bærekraftig ATP

Dette er et prosjekt for bærekraftig og attraktiv stedsutvikling i Gran og Lunner

Hadelandskommunene Gran og Lunner har etter initiativ fra regionens Klimapådriver opprettet et eget prosjekt som kan følge opp stedsutviklingsprosjekter og ATP-prosesser i kommunene. Det overordnede målet er å skape attraktive og funksjonelle sentrumsområder som gjør det lettere og mer attraktivt for folk å bo, reise, arbeide og leve på en bærekraftig måte som reduserer energibruk, transportbehov og klimagassutslipp. Samtidig skal arealutviklingen ivareta biologisk mangfold, friluftsliv, produktive jordressurser og kulturlandskap, kulturminner og andre stedskvaliteter. Prosjektet har to pådrivere som vil veilede kommunene ved å stille offensive kvalitets-og miljøkrav til arealbruk, transport og infrastruktur og oppfordre kommunene til å bruke offentlige anskaffelser, fortetting, samlokalisering og samordnet ATP som aktive virkemidler for å oppnå klimavennlig stedsutvikling.


Pådrivere,

Emilie Helgesen Grud og Øyvind Sørlie