Klimapådriver

Klimapådriver

Klimapådriveren skal inspirere og være en pådriver for at kommunene når målsettingene som er vedtatt i klima- og energiplanene.

Kristin Molstad har en unik rolle i Norge som regional klimapådriver. Prosjektet har som målsetting å drive holdningsskapende arbeid blant befolkningen gjennom å henvende seg til skoler, bedrifter og kommunene. Det er et mål å drive kompetanseheving, tilrettelegge for bærekraftig energibruk og forbruk og være en pådriver for innovative løsninger som kommer befolkningen til nytte. Det arbeides for langsiktig og bærekraftige løsninger for energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon av klimagassutslipp i kommunene.

Prosjektleder,

Kristin Molstad