Aktuelt

Her finner du aktuelle saker som vi jobber med eller vil vise frem


Opplev Hadeland

Opplev Hadeland

Brosjyren retter seg mot innbyggere, hyttefolk, dagsturister, ja alle som vil utforske Hadeland på fritiden. Her finner du opplevelser knyttet til mattradisjon, kultur, landbruk og natur og det unike kulturlandskapet.

- Med denne brosjyren vil vi slå et slag for hverdagsturismen, og vise litt av mulighetene som ligger her sier prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes.

Regionen har Randsfjorden som sitt hjerte og er omgitt av vakkert kulturlandskap med hyggelige tettsteder. Forgreinede innsjøer og langstrakte skoger innbyr til små oppdagelser, store turopplevelser og mange overraskelser. Endeløse skiløyper innbyr til en snøsikker vintersesong for turgåere og treningsentusiaster

Brosjyren viser vei til museene og besøksgårder så vel som å gi tips om fine sykkelturer, badeplasser, fotturer, skiturer og skøytebaner. Noe for enhver alder og skostørrelse.

Her finner du spisesteder som ivaretar mattradisjoner, utsalg hvor du finner kortreiste matvarer og en god seng for natten enten du vil slå opp telt eller våkne til ferdig frokost på hvit duk.

Se brosjyren her: Opplev Hadeland


Les mer   
Torgboder til utlån

Torgboder til utlån

Bodene er laget av impregnerte materialer og bordplata er 90cm *200 cm. Bodene kan benyttes av kommunene, næringslivet, lag/foreninger eller andre aktører til markedsdager, messer etc her på Hadeland.


Det er Hadeland Folkemuseum som administrerer utlånet For booking av boder Hadeland Folkemuseum:


E-post: hadeland.folkemuseum@randsfjordmuseet.no

eller


Telefon: 61 31 32 80


Utlån er gratis, men depositumsavtale må skrives under på, sammen med avtale om dato for henting og tilbakelevering.Les mer   
Mat fra Hadeland

Mat fra Hadeland

Et bærekraftig reiseliv

Sammen med landbrukskontoret for Hadeland satser regionen stort på lokalmat og innovasjon i reiselivet. Interessen og etterspørselen etter lokalprodusert mat er stadig økende. Mange forbrukere er opptatt av matkvalitet, matkultur og de vil vite hvor maten kommer fra, både av miljømessige og dyreetiske hensyn.

Derfor ser man nå at omsetningen av lokal mat er i sterk vekst. Bondens marked, som er en stor distribusjonskanal, hadde en omsetning for over 66 millioner i 2015. En økning på over 14 prosent fra året før. Fra 2014 til 2015 økte salg av lokal mat i dagligvare med over 10 % og totalt omsatte butikkene lokalmat for 4,2 milliarder i 2015. Det er et politisk mål at innen 2025, skal omsetningen av lokal mat i butikk skal være på 10 milliarder, et mål vi er på full fart mot å nå.

Hadeland har forutsetningene til stede for å være en del av denne voldsomme veksten. Her finnes et unikt jordsmonn med mye viktige næringsstoffer og lange, lyse somre. I tillegg er landskapet preget av verdifulle kulturlandskapsområder, og det er utstrakt bruk av beiting. Alt dette er med på å gi mat produsert på Hadeland en egen smak og kvalitet. Nærheten til Oslo, flere lokale serveringssteder som etterspør lokal mat og den økende bevisstheten blant forbrukerne gir et marked for mer lokal mat fra Hadeland.

Ved å få opp en økt produksjon og omsetning av lokal mat på Hadeland vil dette styrke næringsgrunnlaget for bonden. Slik vil en slik satsing kunne være med på å bidra til å opprettholde et aktivt landbruk med påfølgende positive effekter, og Hadelands matkultur og tradisjoner vil holdes i hevd og videreutvikles.

Landbrukskontoret for Hadeland, Fylkesmannen i Oppland og Landbrukets Fagråd Hadeland begynte en ny satsning på lokalmat i 2013.Dette arbeidet blir nå videreført og ytterligere styrket, ved at Regionrådet for Hadeland blir en aktiv og viktig del av satsingen. Et samarbeid mellom landbruk, reiseliv, næringsliv og arrangementsutvikling gjør at lokalmat fra Hadeland kan vokse, og være med å styrke Hadeland sin profil, nært og naturlig.


Gro Vestues,

Næringsrådgiver

Fylkesmannen i Oppland

Landbrukskontoret
Les mer   

Klimapådriver


Klimapådriver, Kristin Molstad, jobber med klimaspørsmål på Hadeland og hjelper de tre kommunene med sitt arbeid for å nå sine klimamål.

Gran, Lunner og Jevnaker lager ny felles energi- og klimaplan for Hadeland. Dette arbeidet ledes av klimapådriver, Kristin Molstad på region-kontoret og en stor del av arbeidet så langt har vært å involvere egne innbyggere i planen.

Her kommer en oppsummering av 5 temabaserte klima-workshopsLes mer   
Bærekraftig business

Bærekraftig business

Bærekraftig business

Regionkontoret følger arbeidet med anbefalinger til nytt EU-direktiv for fornybar energi med Hadeland som case i TRIBORN, et forskningsprosjekt om bioøkonomi og innovasjon med trippel bunnlinje. Den bærekraftige bunnlinjen i denne sammenhengen betyr et grunnlag hvor ressurser utnyttes på en miljøvennlig måte og kommer innbyggerne til gode enten i form av brukbare løsninger eller i form av arbeidsplasser samtidig som det går an å tjene penger på virksomheten.

Hadeland har vært en av regionene i Norden som undersøkes for bærekraftige resultater for en moderne bioøkonomi gjennom forskningsprosjektet TRIBORN (Triple Bottom Line Outcomes for Bioenergy Develppment and Innovation in Rural Norway). Prosjektet er norskledet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) .

Hadeland har hatt en 100 % vekst i bio-energi produksjon de siste 20 årene som er mye høyere enn landsgjennomsnittet og helt på linje med store bioenergi land som Finland og Sverige. De andre nordiske landene og Baltikum har hatt en mye større satsing på bioøkonomi enn Norge og ligger nå langt foran i forberedelsene til det grønne skiftet som kommer.

Samtidig som vi vet at Hadeland var tidlig ute som bioregion på 90-tallet er bioøkonomien nå på fremmarsj i hele Innlandet og spørsmålet er hvilken posisjon Hadeland kan ta med sin kompetanse på området. Hamar-regionen jobber for å få et nasjonalt senter for bioøkonomi lokalisert i Innlandet, Norwegian Wood Cluster skal sørge for at Innlandet blir internasjonalt ledende på industrielt og bærekraftig bygging i tre og Arena Heidner er den ledende bio-økonomi klyngen for innovasjon i bærekraftig matproduksjon i Norge.

Hadeland har mulighet til å finne sin rolle i bioøkonomien og kan sammen med Gjøvik, Land og Toten ta rollen som bioenergi-region på Inlandet. Bygg, mat og energi er næringer som kan spille godt sammen og hvor Hadeland, Gjøvik, Land og Toten har de beste forutsetninger. Har du bedrifter i dette næringsfeltet? Hvem er produsentene? Hva er kommunenes rolle? Kan det dannes partnerskap?

Oppland Fylkeskommune lyser nå ut 35 millioner til bærekraftig næringsetablering samtidig som Innovasjon Norge har erklært reiseliv og lokalmat-næring som de to mest fruktbare satsingsområdene for vekst på Hadeland. I den nye sirkulære økonomien som kommer ligger fokuset på flerbruk og flernivå utnyttelse av ressursene som krever helhetlig samfunnsplanlegging.

Forutsetningene for en sirkulær økonomi og en vekst i bioøkonomien på Hadeland er gode. Hva er så sirkulær økonomi? Det betyr å ta bedre vare på ressursene. Dette er verdier Hadeland som region har vært opptatt av i århundrer. Det betyr økonomiske modeller som utnytter ressursene i et helhetlig planlagt kretsløp der minst mulig blir rent avfall og mest mulig føres inn i verdikjeden og stadig skaper nye verdikjeder. Dette er grønn innovasjon i praksis.

Det finnes både gode og dårlige eksempler i våre naboregioner på hvordan gode partnerskap og samarbeid kan utføres. Det er kanskje vel så my å lære av fiasko som av suksess-historiene, og det viktigste er at noen tør å satse på suksess. For det er nå Hadeland må ta sin plass i Innlandet og vise krefter i Oslo-regionen.


Les mer   
Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Grønt skifte var ett av de prioriterte områdene ved Fylkesmannens fordeling av skjønnsmidler til kommunene i Oppland nylig. Hadelandskommunene fikk 500 000 kr til arbeidet med felles klimapådriver og Jevnaker kommune fikk 300 000 kr til et prosjekt om grønt skifte i sentrum.

Klimapådriver på Hadeland

Hovedmålet for klimapådriverprosjektet er at «Hadeland skal fremme bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til økt livskvalitet, innovasjon og verdiskaping». De tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker deler stillingen som Klimapådriver seg imellom. Prosjektet er organisert av regionrådet i Hadeland og har pågått i flere år. Det er oppnådd gode resultater, og Fylkesmannen har også tidligere gitt skjønnsmidler til klimapådriverarbeidet. Fylkesmannen oppfordrer også andre kommuner til å samarbeide med nabokommuner om en felles klimapådriver.

Grønt skifte i Jevnaker sentrum

Med fokus på Jevnakers kvaliteter hvor 80% av innbyggerne bor sentrumsnært ønsker kommunen å gi innbyggerne konkrete realistiske muligheter til å gjøre miljøvennlige valg, gjennom kollektivtilbud, ladestasjoner etc. Det tas sikte på at sentrum skal profileres som klimanøytralt og å ta i bruk ny eknologi. Kommunen ønsker gjennom prosjektet å opp å gode synergier til å tenke miljø på andre område som boligbygging og energiforsyning.


Les mer   
Workshop for reiselivet

Workshop for reiselivet

Til reiselivsaktører på Hadeland

Gran, Lunner og Jevnaker kommuner skal utarbeide en felles regional plan for energi og klima på Hadeland for 2018-2021. De regionale strategimålene og handlingsplanen skal innarbeides i kommunenes egne planer og danner grunnlaget for hvordan kommunene skal jobbe med energi og klima i de neste fire årene. Gran, Lunner og Jevnaker kommuner ønsker å engasjere næringslivet i utviklingen av strategier og tiltak for hvordan vi kan skape et mer bærekraftig og klimavennlig Hadeland.

Temaet for neste workshop er «Bærekraftig næringsliv og verdiskaping». Vi har valgt å løfte frem reiselivet spesielt i denne workshopen. 2017 er FN-året for bærekraftig turisme og et nasjonalt satsningsområde. Torhild Solbakken fra Norsk Turistutvikling vil holde et innlegg om hva er bærekraftig reiseliv i praksis og mulighetsrommet for norske reiselivsaktører til å bruke dette som konkurransefortrinn i årene framover.

Siste del av workshopen vil det bli gruppearbeid hvor vi ønsker at en av gruppene jobber spesielt med klima, energi og bærekraft knyttet til reiseliv, og gi innspill på hvordan Hadelandskommunene og reiselivsnæringen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i regionen. Vi håper derfor reiselivsaktører på Hadeland har interesse og anledning til å delta.


Workshop om bærekraftig næringsliv og verdiskaping

TID: Onsdag 8.mars kl. 18-21

STED: Hadelandshagen, Storgata, Gran


PROGRAM

Kl.18.00: Innledninger om kveldens tema

- Næringslivets rolle i det grønne skiftet. Bærekraft som konkurransefortrinn v/Even

Alexander Hagen, fylkesordfører i Oppland

- Bærekraftig reiseliv i praksis v/Torhild Solbakken, Norsk Turistutvikling

- Eksempler fra bedrifter

Kl.19.05: Informasjon om gruppearbeidet v/klimapådriver

Kl.19.15: Bevertning/gruppesamling

Kl.19.30: Gruppearbeid

Kl.20.40: Oppsummering v/gruppeledere

Kl.20.50: Veien videre v/klimapådriver

Kl.21.00: Avslutning/Mingling

Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning.

Arrangementene er åpne for alle.

Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no.


Invitasjon og program som PDF


Informasjon om planprosessen

TIDSPLAN:

Februar-April: Medvirkningsprosesser (workshops, klimakontor, brosjyre, oppdrag

for barnehager/skoler)

April-Mai: Utarbeide høringsutkast.

Politisk innspillrunde (inkl. Hadelandstinget, ungdomsråd, eldreråd)

Mai/Juni: Høringsutkast vedtas i kommunestyrer

Juni-September: Plan på høringsrunde. Frist: 1.september

September: Vurdere høringsinnspill.

Okt/Nov: Endelig planvedtak i kommunestyrer


ORGANISERING:

Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland, er koordinator for arbeidet.

Politiske styringsgrupper:

- Formannskapet i Jevnaker kommune

- Politisk arbeidsgruppe for klima og miljø i Gran kommune

- Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom i Lunner kommune

Interkommunal og tverrfaglig arbeidsgruppe:

- Øyvind Sørlie (Gran)

- Gard Olsen (Gran)

- Guri Kjærem (Lunner)

- Kari-Anne Steffensen Gorset (Lunner)

- Kjersti Andresen (Landbrukskontoret)


Ved spørsmål, innspill etc., ikke nøl med å ta kontakt:

Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland

kristin.molstad@gran.kommune.no/454 86 870Les mer   
Sommertoget til Hadeland

Sommertoget til Hadeland

Det blir GRATIS sommerfest for store og små denne dagen. Vi kan love masse underholdning, et mylder av aktiviteter for alle aldre og selvfølgelig muligheten til å se en stor TV produksjon på nært hold!

PROGRAM FOR DAGEN 25.juli
Sommertoget reiser fra Eidsvoll kl. 11:08 via Hakadal,og vil ankomme Gran stasjon ca. kl. 14:20.
Reisen vil bli vist "minutt for minutt" på NRK kl. 15:00.

12.00 (Hele dagen)
Åpning av Foodcourt og Håndverksmarked.
Deltakere foodcourt: Hadeland Andelslandbruk, Hemlaga på Næs, Thorbjørnrud, Sangnespølsa, Helgum Gård, Jordens fristelser, Jøtt Gøttt fra Hadeland, Grønnsakshandler, Hadeland Håndverksbryggeri, Hadeland Viltslakteri og Texan BBQ.

12.00 (Hele dagen)
Aktiviteter og stands:
Vannsklie i Jernbanegata, buldrevegg og line.
Handelstanden stiller med boder og gode tilbud, Solobservatoriet har egen stand med aktiviteter og rebus, Hadeland Glassverk kommer med glassblåsere.
Det blir en mini-bondegård i samarbeid med Bondelagene i Hadeland og ansiktsmaling, LO Stat griller og har med seg en egen modelljernbane. Modelljernbaneforeningen i Norge kommer også med sine egen modelljernbane denne dagen.

14.00-15.00
NRK P1 sender direkte fra stasjonen. Programledere er Penny Wayne Claire Kembba og Ragnhild Silkebækken. 2 timer som blir fylt med intervjuer og lokale artister.

14.20
Sommertoget ankommer stasjonen. Underholdning: Stort felles Hadeland korps og kor. Ordfører Willy Westhagen ønsker velkommen.
Ta med flagg, plakater og ønsk toget velkommen!

14.30
Minikonsert med Sommertogkorpset Hadeland 2017 i Storgata.

14:40
Minikonsert med Mannskoret KK på Tråkket.

Fra ca. 14:40:
Fantorangen og Perla fra NRK Super hilser på barna på stasjonen, og NRK Supers Labyrint stiller med slimball-kaste-stand. Det blir også noen tilbud for de voksne, som VR-guiding. Prøv å hopp i Holmenkollen i Virtual Reality!

15.00
Seniordansen danser foran scene på stasjonsområdet.

15.20
Konsert med Sons of Taiga fra scene på stasjonsområdet.

16.20
Mini-konsert med Eli Kristin Hansveen og pianist fra scene på stasjonsområdet.

20.30
Konsert med High Red fra scene på stasjonsområdet.

21.30
NRK Sommeråpent sendes direkte fra stasjonen. Vi kan love en sending som er full av lokale gjester og saker. Kanskje kommer noen vi kjenner på TV?

22:30
Vi avslutter dagen på stasjonen.

PROGRAM 26.JULI

09.00 -11.00
Reiseradioen sender direkte fra stasjonen på Gran. Programledere: Penny Wayne Claire Kembba og Ragnhild Silkebækken.

11.05
Avgang fra Gran stasjon

11.15 - 11.30
Sommertoget stopper på Roa.

11.50-12.00
Sommertoget stopper på Jevnaker. https://www.facebook.com/events/2215524348673959/

Har du en god ide eller aktivitet?
Har du noe du vil bidra med? Har du en spennende hobby? Er du medlem av kor eller korps? Kanskje er du skuespiller eller danser? Vi vil gjerne ha kontakt med lag/foreninger og enkeltpersoner som kunne tenke seg å bidra inn mot folkefestprogrammet gjennom dagen.

Ta kontakt med prosjektleder Marianne Aashaug på maa@gjovik.com


Les mer   
Ski-NM på Lygna

Ski-NM på Lygna

Fire dager til ende, fra 2. til og med 5. februar 2017 vil hele norgeseliten på ski være samlet til skifest på Lygna skisenter. Et skisenter som da vil være oppgradert for 35 – 40 millioner kroner, med blant annet helt nytt hovedsenter/felleshus på om lag 900 kvadratmeter. Et senter som inneholder alle fasiliteter, fra nytt kjøkken, kjølerom, «storstue», garderober, toaletter, møterom og lager. Hele løypenettet er nå bygget opp og om slik at det er bedre tilpasset så vel TV-sendinger som alle publikummere som skal overvære skifesten.


Les mer   
Prosjektleder

Prosjektleder

Har du lyst til å jobbe for at Hadelands-regionen skal bli enda mer attraktiv for tilflytting og næringsutvikling?

Som prosjektleder for Hadeland - nært og naturlig vil du bidra til å synliggjøre og markedsføre Hadeland som en attraktiv, grønn og bærekraftig region. Prosjektet skal bidra til å øke tilflytting og til å få flere kompetansebaserte virksomheter til å etablere seg i regionen.

Som vår nye kollega vil du inngå i et hektisk og kreativt miljø som arbeider med andre beslektede prosjekter. I tillegg til arbeidet med å gjøre regionen mer kjent, vil du ta del i ulike regionale utviklingsprosjekter. Du vil også ha ansvar for oppdatering og utvikling av regionens hjemmesider.

Noe for deg? Her finner du utlysningen:

https://k247.gran.kommune.no/recruitment/opening?1

www.hadelandsjobb.noLes mer   
Musikalsk formiddag på Glassverket

Musikalsk formiddag på Glassverket

I sommer er det igjen klart for gratis konserter på Glassverket lørdager kl 12.
Les mer   
Hadelandsjobb.no

Hadelandsjobb.no

Oppdatert oversikt over ledige jobber i de tre Hadelandskommunene.
Les mer   

Nye nettsider

Her skal du enkelt kunne finne det du søker, enten du vil vite hva regionen har å tilby, eller du er opptatt av Regionrådets prosjekter.
Les mer   
Hadelandskonferansen

Hadelandskonferansen

Hadeland, kommuner og næringsliv ønsker velkommen til:

Hadelandskonferansen 2015

Hadeland videregående skole, fredag 20. november.Årets tema:

Hvem skaper framtida på Hadeland?
- Er du modig deltaker eller skeptisk tilskuer?

Haddy Njie

Haddy N`jie er årets konfransier. Foto: Avisen Hadeland

Les mer om konferansen her


Les mer   
Bærekraft

Bærekraft

​Hadeland et satsingsområde for alternative, fornybare energikilder.
Les mer