Bærekraftig business

Bærekraftig business

Hvor står vi i Innlandets bioøkonomi?

Bærekraftig business

Regionkontoret følger arbeidet med anbefalinger til nytt EU-direktiv for fornybar energi med Hadeland som case i TRIBORN, et forskningsprosjekt om bioøkonomi og innovasjon med trippel bunnlinje. Den bærekraftige bunnlinjen i denne sammenhengen betyr et grunnlag hvor ressurser utnyttes på en miljøvennlig måte og kommer innbyggerne til gode enten i form av brukbare løsninger eller i form av arbeidsplasser samtidig som det går an å tjene penger på virksomheten.

Hadeland har vært en av regionene i Norden som undersøkes for bærekraftige resultater for en moderne bioøkonomi gjennom forskningsprosjektet TRIBORN (Triple Bottom Line Outcomes for Bioenergy Develppment and Innovation in Rural Norway). Prosjektet er norskledet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) .

Hadeland har hatt en 100 % vekst i bio-energi produksjon de siste 20 årene som er mye høyere enn landsgjennomsnittet og helt på linje med store bioenergi land som Finland og Sverige. De andre nordiske landene og Baltikum har hatt en mye større satsing på bioøkonomi enn Norge og ligger nå langt foran i forberedelsene til det grønne skiftet som kommer.

Samtidig som vi vet at Hadeland var tidlig ute som bioregion på 90-tallet er bioøkonomien nå på fremmarsj i hele Innlandet og spørsmålet er hvilken posisjon Hadeland kan ta med sin kompetanse på området. Hamar-regionen jobber for å få et nasjonalt senter for bioøkonomi lokalisert i Innlandet, Norwegian Wood Cluster skal sørge for at Innlandet blir internasjonalt ledende på industrielt og bærekraftig bygging i tre og Arena Heidner er den ledende bio-økonomi klyngen for innovasjon i bærekraftig matproduksjon i Norge.

Hadeland har mulighet til å finne sin rolle i bioøkonomien og kan sammen med Gjøvik, Land og Toten ta rollen som bioenergi-region på Inlandet. Bygg, mat og energi er næringer som kan spille godt sammen og hvor Hadeland, Gjøvik, Land og Toten har de beste forutsetninger. Har du bedrifter i dette næringsfeltet? Hvem er produsentene? Hva er kommunenes rolle? Kan det dannes partnerskap?

Oppland Fylkeskommune lyser nå ut 35 millioner til bærekraftig næringsetablering samtidig som Innovasjon Norge har erklært reiseliv og lokalmat-næring som de to mest fruktbare satsingsområdene for vekst på Hadeland. I den nye sirkulære økonomien som kommer ligger fokuset på flerbruk og flernivå utnyttelse av ressursene som krever helhetlig samfunnsplanlegging.

Forutsetningene for en sirkulær økonomi og en vekst i bioøkonomien på Hadeland er gode. Hva er så sirkulær økonomi? Det betyr å ta bedre vare på ressursene. Dette er verdier Hadeland som region har vært opptatt av i århundrer. Det betyr økonomiske modeller som utnytter ressursene i et helhetlig planlagt kretsløp der minst mulig blir rent avfall og mest mulig føres inn i verdikjeden og stadig skaper nye verdikjeder. Dette er grønn innovasjon i praksis.

Det finnes både gode og dårlige eksempler i våre naboregioner på hvordan gode partnerskap og samarbeid kan utføres. Det er kanskje vel så my å lære av fiasko som av suksess-historiene, og det viktigste er at noen tør å satse på suksess. For det er nå Hadeland må ta sin plass i Innlandet og vise krefter i Oslo-regionen.