Stor-Oslo Nord

Vi planlegger for befolkningsvekst

Gjøvik, Toten, Land, Hadeland og Nittedal er klare for å ta en større del av befolkningsveksten på Østlandet. Regionen er i posisjon til å ta en større del av befolkningsveksten i Osloregionen enn vi tradisjonelt har tatt. Bygging av boliger og utvikling av næringsarealer er mulig uten at det kommer i konflikter med jordvern og markaloven.

Logo stor Oslo nord

Sammenslutningen av kommunene i Stor-Oslo Nord opplever vekst i regionen, samtidig som vi planlegger for mer. Regionen vest for Mjøsa og nord for Oslo ønsker å bidra til god infrastruktur og lave kostnader, med gode og helhetlige løsninger for bolig, næring og transport.

Kommunene hadde en økning av innflyttere på 14,2% fra 2010-11. En offensiv nærings-, bolig- og stedsutvikling har gjort regionen attraktiv både som hjemsted og pendlerkommuner. Stor-Oslo Nord ser på befolkningsveksten i hovedstadsområdet som en mulighet.

Hold deg oppdatert – følg oss på facebook

—————————————————————————-

Togstrekninger Østlandet

Våre krav

Sammenslutningen av kommunene i Stor-Oslo Nord opplever vekst i regionen, samtidig som vi planlegger for mer. Regionen vest for Mjøsa og nord for Oslo ønsker å bidra til god infrastruktur og lave avstandskostnader, med gode og helhetlige løsninger for bolig, næring og transport. Det er en forutsetning at transportsystemet ikke reduserer muligheten til å utvikle attraktive bosted, men bidrar til å skape et positivt bomiljø med et attraktivt arbeidsmarked og med god kommunikasjon for folk og næringsliv.

En sterk satsning på Stor-Oslo Nord vil avlaste samferdselsutfordringene i hovedstaden. Å utvikle transportnettet til Stor-Oslo Nord, vil bidra til å redusere reisetid og trafikkvekst på de tre andre korridorene. Med de nødvendige oppgraderingene vil de som jobber i Oslo, oppleve Stor-Oslo Nord som et like aktuelt bosted som Askim, Moss, Drammen eller Tønsberg er i dag.

Gjøvikbanen

Våre krav for Gjøvikbanen er:

 • Gjøvikbanen må rustes opp til en standard som reduserer reisetid og øker antall avganger
 • Ny trase ut av Oslo må avklares
 • Det må utredes en sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen
 • Nittedalsbanen utredes som alternativ til planlagt Ringeriksbane (Sandvika-Hønefoss)
 • Tilstrekkelig kapasitet til Oslo S må sikres
 • Vi etterlyser samtidig et prinsippvedtak om Nittedalsbanen og en fremtidig forbindelse av Gjøvikbanen og Dovrebanen for å få Gjøvikbanen høyere på prioriteringslisten, for å redusere reisetiden til Gjøvik, for å øke antall avganger fra Jaren, for å avklare hvorvidt en utvidelse Oslo-Nittedal kan gjennomføres gjennom marka og for å starte arbeidet med en fremtidig tilknytning til Dovrebanen.

  Kapasiteten på Gjøvikbanen er nærmest fullt utnyttet. Det vil si antallet avganger som er mulig å få til på infrastrukturen er gjennomført i dag. Dersom godstransport skal øke med Bergensbanen over Roa uten at det går på bekostning av persontransporten, trengs det flere krysningsspor og større sporkapasitet mellom Brynsbakken og Oslo S.

  Riksvei 4

  Våre krav for Riksvei 4 er:

 • En sammenhengende utbygging av prosjektene over Hadeland
 • Utbygging av strekningen Gjøvik-Mjøsbrua til 4-feltsvei
 • Avklaring om ny trase for Riksvei 4 fra Gjelleråsen til Oslo
 • En annen løsning for tungtransporten fra regionen som går utenom Oslo sentrum
 • Vi ønsker en standard på Riksvei 4 som er i tråd med behovene som hovedfartsåre og hovedvei i regionen ved gjennomføring av fire felts vei over Hadeland, oppgradering av strekningen Gjøvik-Mjøsbrua, samtidig som vi må løse trafikkutfordringene i Nittedal og jobbe for en løsning som kanaliserer tungtransport utenom Oslo/Sinsen.

  Reisetiden til Gjøvik er i dag på to timer med både bil og tog. Det bør ikke ta lenger tid til Gjøvik, enn det tar til Sandefjord eller Halden. Det er ikke lenger til Jaren enn det er til Kongsberg, Holmestrand og Rygge. Fra Sinsen-krysset til Nittedal sentrum trenger det ikke ta mer enn et kvarter.

  Vi jobber for å gi hovedstadsregionen et attraktivt alternativ for bosetting og næringsvirksomhet, for å øke mobilitet og kommunikasjon i regionen, for å synliggjøre dagens behov og understøtte videre utvikling av arbeidsplasser og boligområder, for å avlaste inn- og utfartsårene i hovedstaden og redusere avstand – i tid og opplevelse.

  Vi mener transportåren langs Riksvei 4 og Gjøvikbanen har en standard og en kapasitet som er i tråd med dagens behov, og som samtidig er i stand til å møte transportveksten i årene som kommer. Deler av Riksvei 4 har i dag en transportbelastning på høyde med de mest trafikkerte riksvegene i Norge.

  Befolkningsvekst i kombinasjon med tilstrekkelige forbedringer og høyere punktlighet og regularitet, kan i følge en utredning fra Urbanet Analyse AS i 2011 gi en økning i passasjertall på bane med så mye som 25 prosent i dag, og 48 prosent i 2020.

  Et fremtidsrettet transportsystem gjør regionen mer konkurransedyktig, noe som gir grunnlag for videre utvikling av regionens næringsliv. På Raufoss finnes innlandets største og mest sentrale industriklynge med 4500 ansatte og en omsetning på 7,5 mrd kr. Hvert år går 10.000 vogntog med kurs for kontinentet, nesten alle reiser sørover på Riksvei 4.

  ———————————————————————————————-

  25/1-13:

  Hadeland skriver om Terje Bulling som uttaler seg om det viktige arbeidet som skjer for å påvirke til best mulig vei gjennom Viggadalen: Terje Bulling 25 01 13

  16/1-13:

  Oppland Arbeiderblad skriver om politikerne og regionkoordinators møte med Ola Elvestuen: En viktig Oslo-sak

  ARKIV: Det er skjedd mye de siste mnd med Stor Oslo Nord initiativet, les mer ved å trykke på disse linkene:

  http://www.gjovikregionen.no/artikkel/les/255/161_Lagt+merke+til+av+NSB/

  http://regionhadeland.no/nsbs-konsernsjef-geir-isaksen-vil-ha-tog-hver-halvtime-til-jaren/

  http://www.gjovikregionen.no/artikkel/les/253/161_Kjemper+i+flokk+for+veg+og+bane/

  http://www.gjovikregionen.no/artikkel/les/251/161_Ordf%C3%B8rere+p%C3%A5+lobby-turer/

  http://www.gjovikregionen.no/artikkel/les/246/161_Utvikling+av+hovedstadsregionen/

  http://www.gjovikregionen.no/artikkel/les/244/161_Haster+med+investeringer/