Workshop for reiselivet

Workshop for reiselivet

Regionrådet inviterer reiselivet til en workshop om bærekraft og verdiskapning.

Til reiselivsaktører på Hadeland

Gran, Lunner og Jevnaker kommuner skal utarbeide en felles regional plan for energi og klima på Hadeland for 2018-2021. De regionale strategimålene og handlingsplanen skal innarbeides i kommunenes egne planer og danner grunnlaget for hvordan kommunene skal jobbe med energi og klima i de neste fire årene. Gran, Lunner og Jevnaker kommuner ønsker å engasjere næringslivet i utviklingen av strategier og tiltak for hvordan vi kan skape et mer bærekraftig og klimavennlig Hadeland.

Temaet for neste workshop er «Bærekraftig næringsliv og verdiskaping». Vi har valgt å løfte frem reiselivet spesielt i denne workshopen. 2017 er FN-året for bærekraftig turisme og et nasjonalt satsningsområde. Torhild Solbakken fra Norsk Turistutvikling vil holde et innlegg om hva er bærekraftig reiseliv i praksis og mulighetsrommet for norske reiselivsaktører til å bruke dette som konkurransefortrinn i årene framover.

Siste del av workshopen vil det bli gruppearbeid hvor vi ønsker at en av gruppene jobber spesielt med klima, energi og bærekraft knyttet til reiseliv, og gi innspill på hvordan Hadelandskommunene og reiselivsnæringen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i regionen. Vi håper derfor reiselivsaktører på Hadeland har interesse og anledning til å delta.


Workshop om bærekraftig næringsliv og verdiskaping

TID: Onsdag 8.mars kl. 18-21

STED: Hadelandshagen, Storgata, Gran


PROGRAM

Kl.18.00: Innledninger om kveldens tema

- Næringslivets rolle i det grønne skiftet. Bærekraft som konkurransefortrinn v/Even

Alexander Hagen, fylkesordfører i Oppland

- Bærekraftig reiseliv i praksis v/Torhild Solbakken, Norsk Turistutvikling

- Eksempler fra bedrifter

Kl.19.05: Informasjon om gruppearbeidet v/klimapådriver

Kl.19.15: Bevertning/gruppesamling

Kl.19.30: Gruppearbeid

Kl.20.40: Oppsummering v/gruppeledere

Kl.20.50: Veien videre v/klimapådriver

Kl.21.00: Avslutning/Mingling

Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning.

Arrangementene er åpne for alle.

Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no.


Invitasjon og program som PDF


Informasjon om planprosessen

TIDSPLAN:

Februar-April: Medvirkningsprosesser (workshops, klimakontor, brosjyre, oppdrag

for barnehager/skoler)

April-Mai: Utarbeide høringsutkast.

Politisk innspillrunde (inkl. Hadelandstinget, ungdomsråd, eldreråd)

Mai/Juni: Høringsutkast vedtas i kommunestyrer

Juni-September: Plan på høringsrunde. Frist: 1.september

September: Vurdere høringsinnspill.

Okt/Nov: Endelig planvedtak i kommunestyrer


ORGANISERING:

Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland, er koordinator for arbeidet.

Politiske styringsgrupper:

- Formannskapet i Jevnaker kommune

- Politisk arbeidsgruppe for klima og miljø i Gran kommune

- Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom i Lunner kommune

Interkommunal og tverrfaglig arbeidsgruppe:

- Øyvind Sørlie (Gran)

- Gard Olsen (Gran)

- Guri Kjærem (Lunner)

- Kari-Anne Steffensen Gorset (Lunner)

- Kjersti Andresen (Landbrukskontoret)


Ved spørsmål, innspill etc., ikke nøl med å ta kontakt:

Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland

kristin.molstad@gran.kommune.no/454 86 870