Koronakrisen

Infobank for næringslivet på Hadeland

Her finner du informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland i forbindelse med koronakrisen.

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen. Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.


Informasjon begge veier

På denne nettsiden er det også tenkt at informasjonen skal gå begge veier.

- Det å hjelpe bedriftene med å finne frem og holde oversikt over regelendringer og tiltak er den ene siden av saken. Men vi vil også bruke den samme nettsiden til å få innspill og en bedre forståelse av bedriftenes utfordringer, sier Sigmund Hagen, leder i Region Hadeland.

- Et viktig bidrag

Ni av ti private arbeidsgivere på Hadeland er små og mellomstore bedrifter, og de sysselsetter 70 prosent av alle ansatte i privat sektor på Hadeland. Disse er viktige for både privatøkonomi og skatteinntektene til kommunen, understreker Morten Lafton, ordfører i Jevnaker kommune og leder i regionrådet.

- I tillegg til å være en helsekrise, er dette i høyeste grad også en økonomisk krise. Hvis en slik tjeneste kan føre til at bedriftene på Hadeland både får så mye hjelp som mulig, og ikke minst riktig hjelp, vil den være et viktig bidrag, sier Lafton.

Denne nettsiden gir en oversikt over endringer i regler og tiltak for næringslivet. Det er ikke en utfyllende database med alle detaljer, men en oversikt over nye regler og tiltak med lenker til mer informasjon. Tiltak og regler vil være i fortløpende endring, og vi vil gjøre vårt beste for å holde oversikten oppdatert.


Nasjonale tiltak for arbeidslivet

Regjeringen og Stortinget har innført en rekke tiltak for å redusere virkningene av korona-pandemien for næringsliv, kulturliv, idrett, frivillighet og enkeltpersoner.

Her er en oversikt som viser noen av de nasjonale tiltakene, og noen nyttige lenker til mer informasjon.

NAV Innlandet skriver i et brev til lokale arbeidsgivere (pdf) at de forventer stor pågang, og det er viktig at alle arbeidsgivere setter seg godt inn i framgangsmåte for permittering og andre regler for å sikre en god prosess.

NAV Hadeland oppfordrer bedrifter til å ta kontakt dersom de har spørsmål.

Kontantstøtte for næringslivet

Fra 17. april kan bedrifter som har opplevd minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader. Ordningen gjelder med noen få unntak de fleste næringer og organisasjonsformer. Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai. Ordningen må først godkjennes av Stortinget og ESA (Eftas overvåkningsorgan).

  • Bedrifter som er pålagt av staten å stenge kan få 90 prosent av sine faste kostnader justert for omsetningsfallet.
  • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge kan få dekket 80 prosent av faste kostnader justert for omsetningsfall etter at det er trukket en egenandel på 10.000 kroner.

Minste kompensasjonsbeløp er kr 5000 og øvre grense er 30 millioner kroner per måned.

Permittering

Staten tar en større del av regningen for permitteringer, slik at arbeidsgiverperioden reduseres.

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager.

Ordningen innebærer:

• Full lønn (inntil 6G, 600.000) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker kostandene fra dag tre til 20.

• Dagpenger etter dag 20 i permitteringstiden beregnes som følger: 80 % av inntekten (dagpengegrunnlaget) opp til 3G (300.000) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G (600.000).

• Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G (75.000).

• Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, sikres en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

Fredag 27 vedtok regjeringen i statsråd å utvide dagpengeperioden midlertidig, slik at arbeidsledige og permitterte, som er i ferd med å nå maksperioden, er sikret inntekt ut juni.

Mer informasjon til arbeidsgivere om permitteringer på NAVs hjemmeside, og på regjeringens informasjonsside.

Se også informasjonsfilmer fra NAV om permitteringer for arbeidsgivere og permitterte.

Omsorgspenger og sykepenger

Arbeidsgiverperioden reduseres til tre dager for sykepenger og omsorgspenger som skyldes korona-pandemien.

1) Sykepenger Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager.

2) Omsorgspenger Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selve ordningen med omsorgspenger økes fra ti til 20 dager. Foreldre har rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn nå når skoler og barnehager stenger.

3) Selvstendig næringsdrivende og frilansere får som del av den midlertidige ordningen rett på sykepenger eller omsorgspenger på lik linje med arbeidstakere.

Les mer om rettigheter ved stengte skoler og barnehager på regjeringen.no

Skatt og avgifter for bedrifter og næringsdrivende

Innbetaling av avgifter blir utsatt og «lav moms» blir redusert. Underskudd i 2020 kan tilbakeføres mot overskudd i foregående år.

1) Utsatt betalingsfrist

• Merverdiavgift med forfall midt i april blir utsatt.

• Det samme gjelder innbetaling av arbeidsgiveravgiften med forfall midt i mai.

• Forfall for innbetaling av forskuddskatt for personlig næringsdrivende er utsatt fra 15. mars til 1. juni.

2) Lav sats på merverdiavgift («lav moms») reduseres fra 12 til sju prosent fra 1. april til 31. oktober.

3) 19. mars ble det enighet på Stortinget om 4 prosent lavere arbeidsgiveravgift i to måneder.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere midlertidige ordninger for kompensasjon ved sykdom, omsorg for barn eller bortfall av inntekt.

1) Selvstendige næringsdrivende får som en midlertidig ordning rettigheter til sykepenger eller omsorgspenger på lik linje med arbeidstakere.

2) Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget, får kompensasjon. Dekningsgraden er 80 % av gjennomsnittet av siste tre års inntekt, begrenset oppad til 6G (cirka 600.000) fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

3) Merverdiavgift med forfall midt i april blir utsatt.

4) Forfall for innbetaling av forskuddskatt for personlig næringsdrivende er utsatt fra 15. mars til 1. juni.

19. mars ble Stortinget enig om at støtten til næringsdrivende skal være tilbakevirkende til inntektsbortfall til den datoen inntekten falt bort.

Tiltak mot enkelte bransjer

Det er etablert statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Stortinget har også bedt regjeringen om ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet.

Les mer:

100 milliarder i garantier og lån til kriserammede bedrifter

Låneordning gjennom Innovasjon Norge

Kultur, idrett og frivillighet

Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Ordningene skal i første omgang kompensere arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

Kulturrådet vil ikke kreve tilbake midler som er tildelt til planlegging av arrangementer som blir avlyst.

Ordningene forvaltes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.