Hadeland har et vakkert landskap med en myk blanding av jorder, åser, vann og skog. I det åpne bakkelandskap på østsiden av Randsfjorden har kambrosilurisk skifer og kalkstein dannet svært næringsrik jord, og Hadeland regnes blant de beste jordbruksområdene i landet. Forholdsvis spredt bosetting og et aktivt landbruk, betyr at det gamle kulturlandskapet holdes levende. 

I 2022 var det 422 aktive driftsenheter som søkte om produksjonstilskudd i jordbruket. Disse driver til sammen 114.767 daa jordbruksareal.

I ulike fora jobbes det målrettet for å styrke jordbruket i regionen. Gjennom prosjektet ”Den klimasmarte bonden” arbeider Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal for å gjøre landbruksdrifta mer klimavennlig. Av det totale arealet for hver kommune, har Gran kommune 12% dyrket mark, Lunner 11% og Jevnaker 8%.

Her kan du lese mer om landbruket på Hadeland.